Klachtenprocedure

Stappenplan klachtenbehandeling Stichting Opmaat

Het stappenplan voor klachten van fysieke of psychische aard (zoals seksuele intimidatie, pesten, discriminatie e.d.) vindt u onderaan deze pagina.

Stap 1

In eerste instantie probeert u als er problemen zijn, deze op te lossen met de leerkracht of direct betrokkene. Afhankelijk van de aard van de klacht kunt u, indien wenselijk, de interne begeleider van de school inschakelen. Iedere school heeft een of twee interne begeleiders voor advies en ondersteuning bij o.a. de afhandeling van vragen of klachten. Deze namen zijn opgenomen in de schoolgids.

Stap 2

Indien u er samen niet uitkomt, neemt u contact op met de directeur. De directeur zal u uitnodigen om in een gesprek het verhaal van u en de leerkracht bij elkaar te brengen en samen naar een oplossing te zoeken. De directeur heeft een bemiddelende rol en zal vanuit de verantwoordelijkheid voor de kinderen en de school een passende oplossing zoeken.

Stap 3

Als de bemiddeling van de directeur geen bevredigend resultaat oplevert, kunt u een schriftelijke melding doen bij het secretariaat namens het Klachtenteam van Stichting Opmaat.

Stichting Opmaat, T.a.v. Klachtenteam

Postbus 5142

5004 EC Tilburg

Telefoon:            013 – 2 100 108

Mail:                   servicebureau@opmaat-scholen.nl

Het klachtenteam staat opgesteld om vanuit het Bestuur van Stichting Opmaat hoor en wederhoor te plegen met als doel er samen uit te komen. Het team is onafhankelijk, neutraal. Het klachtenteam zal proberen door bemiddeling, samen met u en de school, tot een oplossing te komen.

Stap 4

U kunt eventueel contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van Stichting Opmaat, mevrouw Irma van Hezewijk. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 06 – 54 64 72 12 of via de mail irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl

Op www.vertrouwenswerk.nl kunt u terecht voor meer informatie over de werkzaamheden van de externe vertrouwenspersoon. Zij zal samen met u kijken welke vervolgstappen er nodig of wenselijk zijn. De eerste insteek is meestal een bemiddelend gesprek tussen ouders en school. De stap naar de klachtencommissie (zie hieronder) is ook een optie. De externe vertrouwenspersoon kan u daarbij desgewenst ondersteunen.

Stap 5

Indien u dit wenst, kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtencommissie. Stichting Opmaat is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van KOMM: Regio west, Postbus 2086 CB Breda, telefoonnummer 076 – 524 55 00. Voor meer informatie kunt u de klachtenregeling van de KOMM ook downloaden van de website: www.komm.nl

De klachtencommissie onderzoekt uw klacht door hoor en wederhoor en geeft een gemotiveerde uitspraak of de klacht wel, niet of gedeeltelijk gegrond is. Aan de uitspraak is meestal een advies voor het bestuur gekoppeld.

Ook kunt u de klacht indienen bij de Inspectie van het Onderwijs. Uw klacht of melding over de school kunt u indienen via het contactformulier op de website: www.onderwijsinspectie.nl

Klachten over fysieke, psychische, seksuele intimidatie, pesten, discriminatie e.d.

Als er sprake is van klachten van fysieke en/of psychische aard (zoals seksuele intimidatie, pesten, discriminatie e.d.), dan kan desgewenst contact worden opgenomen met de vertrouwensinspecteur of de pestcoördinator (van school). Hij/Zij zal aandachtig naar de klachten luisteren en u eventueel adviseren over de te nemen stappen. De vertrouwensinspecteur is onder kantooruren (ook in de schoolvakanties) bereikbaar op telefoonnummer 0900 111 3 111. Overigens kunt u voor dergelijke klachten ook terecht bij het bestuur of de externe vertrouwenspersoon (zie hierboven).

Als er sprake is van een vermoeden van een zedenmisdrijf door een volwassene op school jegens een minderjarige leerling is het personeel wettelijk verplicht dit te melden bij het bestuur. Het bestuur moet dit melden bij de vertrouwensinspectie en wordt eventueel verplicht om aangifte te doen van een mogelijk zedenmisdrijf bij politie/justitie (Meld- en Aangifteplicht voor het Onderwijs 1999).

Nadere informatie omtrent de klachtenregeling is op school aanwezig. Hierin staat aangegeven hoe u kunt handelen in het geval u een klacht wilt indienen. Informatie kunt u ontvangen via de interne vertrouwenscontactpersoon, de directie van de school, de uitvoerend bestuurder van Stichting Opmaat of de externe vertrouwenspersoon.