Bestuursmodel

De dagelijkse leiding en algehele verantwoordelijkheid van Stichting Opmaat en Stichting Jan Ligthartgroep is in handen van de voorzitter van het College van Bestuur (de heer Marius Liebregts). Naast het College van Bestuur, is er een Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht van Stichting Opmaat en Stichting Jan Ligthartgroep Tilburg kennen dezelfde samenstelling en bestaat momenteel uit 5 leden.

De Raad van Toezicht van Stichting Opmaat en Stichting Jan Ligthartgroep wordt gevormd door:

Dhr. Hilco Kivits (voorzitter)
Mw. Ellen Kroese (vice voorzitter)
Dhr. Wim Meuwissen
Dhr. Jos van Balveren
Mw. Anette de Ruiter

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de uitvoering van de taken en de bevoegdheden door het College van Bestuur. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad en advies terzijde. Zij vervult ook de werkgeversrol naar het College van Bestuur. Daarnaast adviseert zij, gevraagd en ongevraagd, het College van Bestuur. Bij het inrichten van het toezicht heeft de Raad van Toezicht de code Goed Bestuur Primair Onderwijs als uitgangspunt genomen. Jaarlijks legt de Raad van Toezicht verantwoording af over het gevoerde toezicht via het jaarverslag.

De Raad van Toezicht vergadert ten minste 6 keer per jaar.